---2.4 Thuộc tính

1. Thuộc tính là gì?

Có 3 loại:

1. Thuộc tính khách hàng: Là các thông tin riêng của khách hàng như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ. Ví dụ như trong trường hợp chatbot viral mời bạn bè nhận quà, và sau khi đủ điều kiện sẽ hiện ra một form điền thông tin gồm họ tên, số điện, địa chỉ thì những thông tin này phải lưu vào thuộc tính khách hàng.

2. Thuộc tính bot: Là các thông tin chung như số lượng quà tặng. Ví dụ như trong trường hợp chatbot viral mời bạn bè nhận quà, chúng ta giới hạn số lượng quà là 1000 thì mỗi khi một khách hàng nhận quà thì ta phải trừ đi 1, vì số lượng quà ảnh hưởng chung đến tất cả khách hàng nên phải lưu vào thuộc tính bot.

3. Thuộc tính hệ thống: Là thuộc tính được tạo ra bởi hệ thống, bạn không thể nào chỉnh sửa những thuộc tính này, gồm:

a. Thuộc tính {{user_phone}}: Thuộc tính này sẽ tự động lưu số điện thoại khi khách hàng comment hay inbox. Bạn có thể dùng thuộc tính này để kiểm tra khách hàng đã nhập số điện thoại hay chưa bằng cách so sánh với điều kiện "chưa xác định".

b. Thuộc tính {{user_email}}: Tương tự như user_phone nhưng thuộc tính này là để tự động lưu email của khách hàng.

c. Thuộc tính {{gender}}, {{full_name}}: Tự động lưu giới tính và tên đầy đủ của khách hàng.

d. Thuộc tính {{ref}}: Tự động lưu url mà khách hàng click vào, ví dụ url là m.me/ahachatter?ref=viral1 thì ref là viral1.

e. Thuộc tính thời gian: Là các mốc thời gian ngày tháng năm, ngày trong tuần và cả các buổi trong ngày. Lời chào gửi đến khách hàng kèm thời gian sẽ giúp cá nhân hóa, gây ấn tượng với khách hàng hơn.

  1. {{NOW()}}: 17/07/2019 10:00:12

  2. {{TODAY()}}: 17/07/2019

  3. {{DAY()}}: 17

  4. {{WEEKDAY()}}: Thứ Hai, ..., Chủ Nhật

  5. {{YEAR()}}: 2019

  6. {{MONTH()}}: 1, 2, ..., 12

  7. {{TIME()}}: 10:00 SA, 02:00 CH

  8. {{HOUR()}}: 1, 2, 3, ..., 24

  9. {{DAYTIME()}}: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối

Buổi sáng bắt đầu từ 1 giờ đến 10 giờ.
Buổi trưa được tính từ 11 giờ đến 12 giờ.
Buổi chiều được tính từ 13 giờ đến 18 giờ.
Buổi tối được tính từ 19 giờ đến 21 giờ.
Buổi đêm được tính từ 22 giờ đến 24 giờ.

Ngoài ra bạn có thể sử dụng các công thức tính toán trong thuộc tính, ví dụ: {{number1 + number2}} {{number1 - number2}} {{number1 * number2}} {{number1 / number2}}

Và còn có thể lưu các kết quả từ công thức tính toán vào thuộc tính mới, ví dụ: {{total}} = {{number1}} + 1

2. Cách tạo Thuộc tính

Bước 1. Vào menu Khách hàng

Bước 2. Nhấn vào Quản lý tại Thuộc tính khách hàng

Bước 3. Tạo mới hoặc sửa thuộc tính đã tồn tại

Bước 4. Chọn tên và loại thuộc tính (văn bản, số)

3. Cách lưu Thuộc tính (Có thể sử dụng các phép toán +, -, *, /)

Cách 1. Sử dụng Block để lưu thuộc tính.

Tạo block có tên Thuộc tính.

Lưu các giá trị vào thuộc tính.

Cách 2. Sử dụng Hành động để lưu thuộc tính.

Cách 3. Sử dụng WebForm để lưu thuộc tính.

Cách 4. Sử dụng Json Api để lưu thuộc tính.

Đọc hướng dẫn tại đây.