---2.5 Điều kiện

1. Rẽ nhánh theo điều kiện là gì?

Rẽ nhánh theo điều kiện là cách điều hướng khách hàng đến block tiếp theo dựa theo điều kiện. Diều kiện từ trên xuống dưới sẽ tương ứng với các nhánh từ trái sang phải.

2. Cách sử dụng Rẽ nhánh theo điều kiện

Bước 1. Tích vào ô Rẽ nhánh theo điều kiện.

Bước 2: Thiết lập điều kiện tại các Nhánh.

1. Mỗi nhánh tương ứng với nhiều điều kiện, mỗi điều kiện là một phép so sánh AND và OR.

Điều kiện AND: AND {{dathamgia}} = 1 AND {{damoi}} < 1 Nghĩa là nếu thuộc tính dathamgia bằng 1 VÀ thuộc tính damoi bé hơn 1 (bằng 0) thì điều kiện này ĐÚNG. Còn nếu không thỏa một trong hai phép toán này thì điều kiện là SAI.

Ví dụ: dathamgia = 1 và damoi = 0 thì ĐÚNG. dathamgia = 1 và damoi = 1 thì SAI.

Điều kiện OR: AND {{dathamgia}} = 1 AND {{damoi}} < 1 Nghĩa là nếu thuộc tính dathamgia bằng 1 HOẶC thuộc tính damoi bé hơn 1 (bằng 0) thì điều kiện này ĐÚNG. Còn nếu không thỏa cả hai phép toán này thì điều kiện là SAI.

Ví dụ: dathamgia = 1 hoặc damoi = 0 thì ĐÚNG. dathamgia = 1 hoặc damoi = 1 thì ĐÚNG. dathamgia = 0 hoặc damoi = 1 thì SAI.

Hàm

Giải thích

Ví dụ

Giải thích

AND

Trả về ĐÚNG nếu tất cả đối tượng điều đúng

AND dathamgia = 1 AND damoi < 1

Điều kiện này trả về ĐÚNG nếu thuộc tính dathamgia bằng 1 VÀ thuộc tính damoi bé hơn 1

OR

Trả về ĐÚNG nếu một đối tượng nào đó đúng

AND dathamgia = 1 AND damoi < 1

Điều kiện này trả về ĐÚNG nếu thuộc tính dathamgia bằng 1 HOẶC thuộc tính damoi bé hơn 1

2. Điều kiện từ trên xuống dưới tương ứng với Nhánh từ trái qua phải.

Ở ví dụ trên, tương ứng với 7 điều kiện trong block sẽ có 7 nhánh rẽ ra ngoài.

Nhánh 1: B bấm vào link Nhận Quà từ chia sẻ của A.dathamgia = 0 (chưa tham gia) ref không chứa messenger_user_id (bấm từ link của A) ref chứa giá trị bất kỳ (bấm Test trên M)

Nhánh 2: B bấm vào link Nhận Quà từ chia sẻ của chính B.dathamgia = 0 (chưa tham gia) ref chứa messenger_user_id (bấm từ link của chính B)

Nhánh 3: B chưa mời được ai. dathamgia = 1 (đã tham gia) damoi < 1 (chưa mời được ai nên damoi = 0)

Nhánh 4: B mới mời được 1 người hoặc 2 người.dathamgia = 1 (đã tham gia) damoi < 3 (mời được 1 hoặc 2, vẫn chưa đủ 3 người)

Nhánh 5: B mời đủ 3 người và chưa điền thông tin. dathamgia = 1 (đã tham gia) damoi >= 3 (chúc mừng, đã mời đủ 3 người) danhanqua = 0 (chưa điền thông tin nhận quà)

Nhánh 6: B mời đủ 3 người và đã điền thông tin nhận quà.danhanqua = 1 (đã điền thông tin nhận quà)

Nhánh 7: Nhánh mặc định, không thõa cả 6 điều kiện trên nên bỏ qua không quan tâm.

3. Ứng dụng Rẽ nhánh theo điều kiện

Ứng dụng phổ biến nhất của Rẽ nhánh theo điều kiện là kết hợp với thuộc tính để tạo chatbot viral.

Các block A Kiểm Tra và B Kiểm Tra đang sử dụng Rẽ nhánh theo điều kiện để hiện thông báo đủ điều kiện nhận quà hay chưa.