---10.1 Web Form

Web Form là biểu mẫu thu thập thông tin người dùng trong Messenger, lợi ích của nó là giúp KH đăng ký thông tin nhanh chóng, và có thể xác nhận số điện thoại thông qua sms để tránh spam đơn hàng.

Bước 1. Tạo Web Form tại menu Tăng trường

Bước 2. Tạo các thông tin trong Web Form

Có thể chọn font chữ, màu sắc, kiểm tra số điện thoại bằng sms
Có thể lưu vào thuộc tính để lưu vào google sheet
Sửa tiêu đề WebForm thành tên Fanpage của bạn

Bước 3. Tạo kịch bản chứa Web Form

Tạo 3 block: hiện form: block để nhúng webform vào cho KH bấm điền thông tin submit: block sau khi KH bấm vào nút Đồng ý trên webform bỏ qua: block sau khi KH bấm vào nút Không nhận qùa

Block submit sẽ chạy nếu bấm vào nút Đồng ý trên form

Phải chọn Tin nhắn của Khách là Web Form.

Chọn tin nhắn của Khách là Web Form

Nội dung của block submit, có thể dùng google sheet để lưu thông tin tại đây.

Đây là block sẽ chạy khi bấm nút Đồng ý trên form Nhận quà

Nội dung của block bỏ qua, nhắn KH nếu vẫn muốn nhận quà vẫn có thể liên hệ qua điện thoại.

Nếu người dùng chọn nút Không nhận quà

Bước 4. Test và xem kết quả