---8.1 Tích hợp Bitrix24

Bitrix24 là một nền tảng CRM miễn phí mạnh mẽ được nhiều doanh nghiệp Việt Nam sử dụng. Khi tích hợp Bitrix24 vào AhaChat thì bạn có thể:

1. Lưu Lead/Deal/Contact gồm số điện thoại, họ tên liên lạc, email hay bất cứ thông tin nào bạn muốn từ chatbot lên Bitrix24.

2. Gửi kịch bản chăm sóc đến khách hàng mỗi khi Lead/Deal thay đổi trạng thái. Chú ý nếu bạn không muốn gửi kịch bản đến khách hàng thì bỏ qua bước tạo Outbound webhook trên Bitrix24 nhé.

Chú ý là bạn phải đăng ký trên bitrix24.com mới tích hợp được AhaChat chứ không được dùng bitrix24.vn nhé :(

1. Cài đặt Bitrix24 trước khi tích hợp vào AhaChat

Bước 1: Đăng nhập vào Bitrix24

Bước 2: Chọn menu Applications

Bước 3: Chọn Webhooks

Bước 4: Tạo Outbount webhook và Inbound webhook

Bước 5: Tạo Outbound webhook, gồm:

1. Handler address: tạm thời set là https://ahachat.com, sẽ thay đổi sau. Đây là phần sẽ gửi kịch bản chăm sóc khách hàng khi Lead/Deal thay đổi. 2. Event type: Chọn loại thay đổi để gửi kịch bản chăm sóc, ở ví dụ này ta chọn Deal.

Bước 6: Tạo Inbount webhook, gồm:

1. Access permission: cho phép ahachat lưu Lead/Deal/Contact từ chatbot lên Bitrix24. Hãy tích chọn vào CRM.

Bước 7: Thành công khi tạo 1 Outbound webhook và 1 Inbound webhook

Như vậy ta đã phần cài đặt bên Bitrix24 để chuẩn bị tích hợp vào AhaChat.

2. Tích hợp Inbound webhook của Bitrix24 để Lưu Lead/Deal/Contact vào AhaChat

Bước 1: Vào menu Cài đặt > Tích hợp > CRM Bitrix24

Bước 3: Tạo kịch bản, block TÍCH HỢP CRM > BITRIX24

Bước 4: Nếu muốn Lưu thì chọn Lưu, nếu muốn Lấy thông tin từ Bitrix24 về AhaChat thì chọn Lấy

Bước 5: Trong ví dụ này là muốn lưu Lead, bạn có thể bất kỳ thuộc tính nào bạn muốn để lưu lên Bitrix24

Bước 6: Sau khi khách hàng cung cấp thông tin trên AhaChat sẽ lưu vào Bitrix24 với kết quả bên dưới

3. Tích hợp Outbound webhook của AhaChat để Gửi kịch bản chăm sóc khi Lead/Deal/Contact thay đổi trạng thái trên Bitrix24

Chú ý: Nếu bạn không muốn gửi kịch bản đến khách hàng khi cập nhật Lead/Deal/Contact thì bỏ qua bước này.

Bước 2: Thay <BOT_ID> bằng bot id của kịch bản, cứ bấm vào kịch bản và nhìn lên thanh url bạn sẽ thấy id này. Bỏ qua <USER_ATTRIBUTE_1>=<VALUE_1> nếu như bạn không muốn lưu thuộc tính vào khách hàng.

Ví dụ link cần copy là: https://ahachat.com/api/bots/722946/crm/inbound-webhook?ahachat_token=01DG1M80W4XB3AQEM5XX47HNPX

Bước 4: Vào Bitrix24 và thử cập nhật trạng thái của Deal

Bước 5: Sau khi thay đổi trạng thái Deal của khách hàng, quay lại Messenger để thấy một kịch bản được gửi về

Xem Video Demo

Contents
Bitrix24 là một nền tảng CRM miễn phí mạnh mẽ được nhiều doanh nghiệp Việt Nam sử dụng. Khi tích hợp Bitrix24 vào AhaChat thì bạn có thể:
1. Cài đặt Bitrix24 trước khi tích hợp vào AhaChat
Bước 1: Đăng nhập vào Bitrix24
Bước 2: Chọn menu Applications
Bước 3: Chọn Webhooks
Bước 4: Tạo Outbount webhook và Inbound webhook
Bước 5: Tạo Outbound webhook, gồm:
Bước 6: Tạo Inbount webhook, gồm:
Bước 7: Thành công khi tạo 1 Outbound webhook và 1 Inbound webhook
2. Tích hợp Inbound webhook của Bitrix24 để Lưu Lead/Deal/Contact vào AhaChat
Bước 1: Vào menu Cài đặt > Tích hợp > CRM Bitrix24
Bước 2: Quay lại Inbount webhook của Bitrix24 để copy đường link
Bước 3: Tạo kịch bản, block TÍCH HỢP CRM > BITRIX24
Bước 4: Nếu muốn Lưu thì chọn Lưu, nếu muốn Lấy thông tin từ Bitrix24 về AhaChat thì chọn Lấy
Bước 5: Trong ví dụ này là muốn lưu Lead, bạn có thể bất kỳ thuộc tính nào bạn muốn để lưu lên Bitrix24
Bước 6: Sau khi khách hàng cung cấp thông tin trên AhaChat sẽ lưu vào Bitrix24 với kết quả bên dưới
3. Tích hợp Outbound webhook của AhaChat để Gửi kịch bản chăm sóc khi Lead/Deal/Contact thay đổi trạng thái trên Bitrix24
Bước 1: Copy link outbound từ AhaChat
Bước 2: Thay <BOT_ID> bằng bot id của kịch bản, cứ bấm vào kịch bản và nhìn lên thanh url bạn sẽ thấy id này. Bỏ qua <USER_ATTRIBUTE_1>=<VALUE_1> nếu như bạn không muốn lưu thuộc tính vào khách hàng.
Bước 3: Copy link sau khi đã thay <BOT_ID> vào Outbound của Bitrix24.
Bước 4: Vào Bitrix24 và thử cập nhật trạng thái của Deal
Bước 5: Sau khi thay đổi trạng thái Deal của khách hàng, quay lại Messenger để thấy một kịch bản được gửi về
Xem Video Demo