1. Tổng quan

Nơi thống kê tăng trưởng khách hàng và số lượng tin nhắn theo thời gian. Có thể tùy chọn thời gian để thống kê sự tăng trưởng.