7. Trigger

Nếu ai đã dùng email marketing thì sẽ hiểu Trigger trong ahachat cũng tương tự như vậy. Nghĩa là khi một nhóm khách hàng nào đó thỏa mãn những điều kiện nào đó thì có thể gửi chăm sóc tự động đến nhóm khách hàng này.

Ví dụ dễ hiểu nhất là bạn có một nhóm khách hàng đã tham gia chương trình nhận quà miễn phí vòng tay may mắn (gọi tắt là viral1), bây giờ bạn muốn upsale thêm sản phẩm là đồng hồ dành cho đối tượng nữ ở trên.

Cách làm sẽ như sau:

Bước 1. Vào menu để tạo mới Trigger

Bước 2: Chọn điều kiện: Khách hàng là Nữ và Khách hàng được gắn thẻ là Tham gia viral1.

Bước 3: Chọn chăm sóc: Sau nhận quà viral 1 upsell đồng hồ nữ

Bước 4. Bấm Lưu và chờ kết quả

Ví dụ tạo Trigger chúc mừng sinh nhật tự động

Bước 1. Tạo thuộc tính lưu ngày sinh của khách hàng

Tạo 3 thuộc tính lần lược là ngaysinh, thangsinh, namsinh có giá trị số tại menu Khách hàng.

Bước 2. Tạo kịch bản để lấy thông tin ngày sinh

Tại mỗi block sẽ dùng Hành động lưu thuộc tính

Bước 3: Tạo chăm sóc chúc mừng sinh nhật

Bước 4: Tạo trigger tự động gửi tin nhắn chúc mừng khi đến sinh nhật khách hàng

Chú ý đặt tên dễ nhớ

Xong thêm điều kiện cột bên trái và gắn chăm sóc cột bên phải. Chú ý điều kiện so sánh ở đây:

ngaysinh bằng {{DAY()}} thangsinh bằng {{MONTH()}} namsinh nhỏ hơn {{YEAR()}}

DAY, MONTH, YEAR là các thuộc tính hệ thống lấy thời gian hiện tại, bạn có thể tham khảo về bài hướng dẫn Thuộc tính ahachat