---9.3 Tích hợp Getfly

Getfly là một nền tảng CRM miễn phí mạnh mẽ được nhiều doanh nghiệp Việt Nam sử dụng. Khi tích hợp Getfly vào AhaChat thì bạn có thể:

1. Lưu Khách hàng gồm số điện thoại, họ tên liên lạc, email hay bất cứ thông tin nào bạn muốn từ chatbot lên Getfly.

2. Lưu Đơn hàng gồm số sản phẩm, giá và thông tin khách hàng từ chatbot lên Getfly.

1. Cài đặt Getfly trước khi tích hợp vào AhaChat

Bước 1: Đăng nhập vào Getfly

Trong hướng dẫn này là https://dev.getflycrm.com/

Bước 2: Vào Cài đặt > Tích hợp để lấy API Key

Bấm vào góc trên, bên phải để vào phần Cài đặt

Chọn menu Tích hợp > GetFly API KEY và copy key này

3. Tích hợp Getfly vào AhaChat

Bước 1: Vào menu Cài đặt > Tích hợp trong AhaChat để cấu hình

Phần Base URL chính là url bạn dùng để login vào Getfly. Còn phần API key là copy từ bên trên

Khi thành công sẽ ra giao diện như thế này. Nếu bạn muốn đổi qua tài khoản khác thì hãy bấm Disconnect

Bước 2: Tạo block có tên là GETFLY và chọn thông tin cần lưu từ bot vào Getfly

Tạo block

Chọn các thuộc tính cần lưu

Cuối cùng, test và xem kết quả ;)