---2.3 Broadcast Api

Broadcast Api cho phép gửi block đến bất kỳ khách hàng nào của bot. Có thể gán thuộc tính cho khách hàng khi dùng api này.

Tất cả các truy vấn tới API phát sóng phải được cung cấp qua POST , với mâũ như sau

https://ahachat.com/api/bots/<BOT_ID>/users/<USER_ID>/send?ahachat_token=<TOKEN>&ahachat_message_tag=<AHACHAT_MESSAGE_TAG>&ahachat_block_name=<BLOCK_NAME>&<USER_ATTRIBUTE_1>=<VALUE_1>&<USER_ATTRIBUTE_2>=<VALUE_2>

Ví dụ sử dụng broadcast api
  • <TOKEN> — Mã token bí mật duy nhất tcho mỗi bot. Bạn có thể tìm và reset lại token này trong menu Cài đặt bất cứ lúc nào.

  • <USER_ID> — {{messenger_user_id}} của khách hàng mà bạn muốn gửi broadcast.

  • <BOT_ID> — ID của bot bạn muốn gửi tin nhắn từ đó.

  • <AHACHAT_MESSAGE_TAG> — Thẻ tin nhắn cung cấp cho bạn khả năng gửi tin nhắn ngoài 24h, nên dùng mặc định là NON_PROMOTIONAL_SUBSCRIPTION. See the full list of message tags here.

  • <BLOCK_NAME> — Tên block mà bạn muốn gửi đến khách hàng.

  • <USER_ATTRIBUTE>=<VALUE> — Tên và giá trị của thuộc tính người dùng bạn muốn lưu khi gửi tin nhắn.